Zareklamuj się na Strefie »
Nie masz jeszcze konta?
» Zarejestruj się
» Przypomnij hasło
Regulamin KFF TrójKONt IV

Regulamin KFF TrójKONt IV

Data opublikowania: 22.11.2007, 04:50
Tagi:
Organizatorzy TrójKONta IV donoszą, że na stronie pojawił się jeden z najważniejszych dokumentów konwentu - regulamin - i zapraszają do zapoznania się z nim. Konwent odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia 2008 roku w Trójmieście. Regulamin na stronie konwentu oraz w rozwinięciu.
1.Przy rejestracji Uczestnik poświadcza zapoznanie się z niniejszym regulaminem przez złożenie własnoręcznego podpisu. Podpis oznacza zgodę na przestrzeganie regulaminu. Osoba nie spełniająca tego warunku nie będzie dopuszczona do uczestnictwa w Konwencie Fanów Fantastyki TrójKONt IV (zwanego dalej Konwentem).

2.Konwent odbywa się w dniach 11-13 kwietnia 2008 roku.

3.Konwent odbywa się od godziny _ dnia 11 kwietnia do _ dnia 13 kwietnia i tylko w tych godzinach teren Konwentu jest otwarty dla uczestników.

4.Pełna akredytacja uprawnia Uczestnika do przebywania na terenie Konwentu przez cały czas jego trwania. Akredytacja jednodniowa uprawnia do przebywania na terenie Konwentu od momentu jej wykupienia do godziny 09.00 następnego dnia (w wypadku akredytacji wykupionej 13 kwietnia - do zakończenia Konwentu).

5.Teren Konwentu ze względów bezpieczeństwa jest zamykany na noc o godzinie 00.00 i otwierany ponownie o godzinie 06.00 następnego dnia. W tych godzinach wejście na teren Konwentu wymaga kontaktu z Ochroną.

6.Konwent jest imprezą kulturalną w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.01.13.123 z późn. zm.) i nie podlega przepisom o organizowaniu imprez masowych.

7.Konwent jest imprezą niekomercyjną. Wpłacane akredytacje przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji Konwentu, a jakiekolwiek zyski przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji kolejnej edycji Konwentu. Organizatorzy pracują społecznie.

8.Warunkiem uczestnictwa w Konwencie jest opłacenie akredytacji.

9.Wszyscy Uczestnicy Konwentu obowiązani są okazać przy rejestracji dowód tożsamości. Organizatorzy pobierają od uczestników jedynie dane osobowe potrzebne dla celów ewidencyjnych i meldunkowych.

10.Osoby niepełnoletnie zobowiązane są okazać przy akredytacji podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie zgodne z zamieszczonym na stronie internetowej Konwentu wzorem. Jedynym wyjątkiem od tej zasady są osoby przebywające na Konwencie pod opieką rzeczonego rodzica lub opiekuna prawnego.

11.Każdy Uczestnik Konwentu otrzyma identyfikator z wypisanym numerem. Uczestnicy są obowiązani do podpisania identyfikatorów i noszenia ich w widocznym miejscu. Brak identyfikatora skutkował będzie odmówieniem Uczestnikowi wstępu na teren Konwentu.

12.W wypadku zagubienia identyfikatora, koszt wydania duplikatu (po okazaniu dowodu tożsamości) wynosi 10 zł.

13.Organizatorzy (rozumiani jako Koordynatorzy Główni, Koordynatorzy Działów, Szef Ochrony) nie mają prawa brać udziału w konkursach odbywających się na konwencie.

14.Nieporozumienia rozstrzygają Organizatorzy, a ostateczna decyzja należy do Koordynatorów Głównych.

15.Osoby pełnoletnie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie i wyrządzone przez siebie szkody. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie prawni.

16.Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie.

17.Organizatorzy zapewniają ochronę w postaci profesjonalnej firmy ochroniarskiej jedynie na terenie i w czasie trwania Konwentu.

18.Noclegi dozwolone są tylko w przeznaczonych do tego salach, oznaczonych jako SleepRoomy.

19.Uczestnicy Konwentu obowiązani są stosować się do poleceń Ochrony i Organizatorów. Naruszenie tego obowiązku może skutkować usunięciem z Konwentu bez prawa powrotu i bez zwrotu kosztów akredytacji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydalenia Uczestnika Konwentu w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny.

20.Zabrania się wnoszenia na teren Konwentu przedmiotów niebezpiecznych, takich jak broń palna, broń biała, środki toksyczne lub wybuchowe i inne. Jedynym wyjątkiem od tej zasady są akcesoria (atrapy) do pokazów i LARPów zgłoszone wcześniej organizatorom.

21.Na terenie Konwentu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających. Osoby pod wpływem w.w. substancji nie będą dopuszczane do uczestnictwa w Konwencie, a w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości w trakcie trwania Konwentu będą one usuwane z terenu Konwentu.

22.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeszukania przez Ochronę zawartości bagażu wnoszonego na teren Konwentu pod kątem posiadania alkoholu bądź innych środków odurzających. W wypadku posiadania przez Uczestnika alkoholu, będzie on miał wybór - powrót na teren Konwentu w późniejszym terminie bez alkoholu, albo jego konfiskata. Skonfiskowany alkohol zostanie poddany natychmiastowej likwidacji. W przypadku posiadania innych środków odurzających, w trybie natychmiastowym wezwana zostanie Policja. Odmowa przeszukania bagażu może skutkować wydaleniem Uczestnika z terenu Konwentu.

23.W budynku, na terenie którego odbywa się Konwent, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

24.Sale oznaczone jako 'Ciche' objęte są ciszą nocną - od godziny 00:00 do godziny 06:00 obowiązuje w nich maksymalna cisza, a światło jest gaszone.

25.Nieprzestrzeganie tego regulaminu lub zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego może skutkować wydaleniem z Konwentu bez prawa powrotu i bez zwrotu kosztów akredytacji.

Organizatorzy

Regulamin został sprawdzony przez prawnika i w trakcie trwania Konwentu będzie obowiązywał bez żadnych wyjątków.

Komentarze

Brak komentarzy. Może będziesz pierwszy?

Napisz komentarz

Komentowanie tylko dla zalogowanych użytkowników.